Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến

Quy trình công nghệ ấp nở nhân tạo trứng chim yến đã được các cán bộ, chuyên gia kỹ thuật nghiên cứu và xây dựng hoàn chỉnh dựa trên những giá trị thực nghiệm của các công đoạn ấp nở nhân tạo trong điều kiện thực tế đàn chim yến Việt Nam.