Dây loa 150 tim ĐL  (100m)

 Truyền dẫn tốt, độ bền cao sử dụng đối với môi trường bên ngoài nhà yến.