Đĩa phát âm thanh trong nhà

 Âm thanh trong vòng cả đời của chim yến tự nhiên phục vụ cho việc nuôi chim yến nhân tạo trong từng giai đoạn phát triển. Góp phần nâng cao tính gần gũi của môi trường sống, phù hợp với đặc điểm sinh học của chim yến.