Công nghệ nuôi chim yến

event-1

Công nghệ ấp nở nhân tạo chim yến

Trung tâm đã xây dựng các quy chuẩn phù hợp cho công đoạn ấp nở nhân tạo chim yến. Thông qua việc bố trí nhiều nghiệm thức...

Trang 1 trên 2